IzART

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE IZART


Stowarzyszenie narodziło się z potrzeby serca, aby przybliżyć mieszkańcom Rybnika i okolic różne dziedziny sztuki, aby wywołać w nich potrzebę obcowania z nią , aby wyjść ze sztuką na zewnątrz, DOTYKAĆ , UWRAŻLIWIAĆ i OTWIERAĆ a co najważniejsze w konsekwencji ZMIENIAĆ siebie przez sztukę i postrzeganie świata.

Imprezy zorganizowane imprez Stowarzyszenie to :

DEPTAK PEŁEN SZTUKI

Wydarzenie kierowane do mieszkańców Rybnika. Ożywianie przestrzeni miejskiej min. : przez warsztaty artystyczne w plenerze, animacje i spektakle plenerowe. 3 edycje w latach 2015-2017OBOZY ARTYSTYCZNE

Obozy artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jest to czas na
oderwanie się od codzienności. Uczestnicy obozów mają zajęcia z różnymi ciekawymi specjalistami, dotykając różnych form sztuki w piękny i bezpieczny dla nich sposób mogą wyrażać siebie. W bardzo przyjaznej i rodzinnej atmosferze odkrywają to co dla nich istotne i ważne. Doskonalą swój warsztat aktorski jak i budują świadomość siebie. Nowo zdobyte doświadczenia wykorzystują podczas tworzenia obrazu scenicznego, którym dzielą się później z widzami tworząc m.in. tworząc widowiska uliczne. Obozy organizujemy od 2013 roku. efektem końcowym obozów były spektakle plenerowe, które prezentowane były w przestrzeni miejskiej dla mieszkańców Rybnika min:
„ Śląskie duchy” reż. Izabela Karwot, Zofia Paszenda , scenografia Barbara
Wójcik-Wiktorowicz
„Po pustyniach i puszczach” reż. Izabela Karwot, Zofia Paszenda, scenografia
Barbara Wójcik-Wiktorowicz

PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego dla dzieci . Festiwal miał 7 edycji trwał do 2019 roku. Z wiadomych względów edycja
2020 się nie odbyła a jak w tym kolejnych latach …zobaczymy.
Niesamowity festiwal pod względem atmosfery i energii. Zrzesza środowisko
dziecięcego ruchu teatralnego. W imprezie co roku brało udział 500 dzieci i młodzieży z całej Polski. Współorganizatorem był Teatr Ziemi Rybnickiej, Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. To co istotą festiwalu to, to, że współtworzyły je wszystkie grupy teatralne działające na terenie Rybnika, które miały ogromny wpływ na budowanie atmosfery i działań około teatralnych. Odpowiedzialne były za: jury dziecięce, tworzenie gazetki festiwalowej, studia festiwalowego, byli pilotami i opiekunami poszczególnych grup goszczących na festiwalu. Festiwalowi towarzyszą warsztaty dla dzieci, instruktorów. Pokazy spektakli pozakonkursowych. Za całość merytoryczno-artystyczną i organizacyjną były odpowiedzialne : Izabela Karwot, Zofia Paszenda, Anna Zemczak, Kamila Literacka, Barbara-Wójcik Wiktorowicz, Elwira Zembrzuska i wiele cudownych osób których nie sposób tu wymienić.

MIEDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KINOLUB

Edukacja filmowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych okręgu rybnickiego. Dzieci
miały możliwość bezpłatnie zobaczyć najlepsze filmy nagrodzone na festiwalu i wziąć udział w imprezach towarzyszących: warsztatach, pogadankach dyskusjach wokół filmów. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był Tomasz KoźlikANIMALIUM

Działania animacje w rewitalizowanej przestrzeni miejskiej. Głównym
celem imprezy było przybliżenie postaci Juliusza Rogera.

Dzieci i młodzież działającą w rybnickich zespołach teatralnych pod okiem instruktorów i reżyserów Izabeli Karwot i Zofii Paszenda przygotowały larpy dla
uczestników wydarzenia, angażowały społeczność lokalną w działania animacyjne. Stowarzyszenie realizuje wszelką działalność społeczno-kulturalną, mającą na celu wszechstronny, intelektualny, społeczny, emocjonalny, duchowy i fizyczny rozwój człowieka poprzez kształcenie, samodoskonalenie, edukację, integrowanie i aktywizację społeczności.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Tworzenie i upowszechnianie nowych wartości kulturowych.
 2. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz edukacja w różnych dziedzinach życia społeczno-
  kulturalnego.
 3. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych.
 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywanie poprzez sztukę – dzieci, wychowawców
  oraz animatorów amatorskiego ruchu artystycznego.
 6. Inspirowanie, inicjowanie i organizowanie w środowisku lokalnym działań mających na celu
  stwarzanie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków do częstych i różnorakich kontaktów ze
  sztuką.
 7. Rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie gustów i wrażliwości
  estetycznej widzów.
 8. Wspieranie oraz promowanie wszelkich inicjatyw amatorskich grup teatralnych
  i artystycznych oraz twórców indywidualnych na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego w
  skali regionalnej i ogólnopolskiej.
 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez angażowanie środowisk zagrożonych
  w aktywność społeczno-kulturalną.
 10. Rozszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej, widowiskowej i sportowo-rekreacyjnej w celu
  zapewnienia mieszkańcom atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
 11. Promocja dzielnic, miasta i regionu w kraju i w europie.
 12. Edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich czyli m. In. Wspieranie wzrostu
  aktywności środowisk twórczych, zarówno profesjonalnych jak i amatorskich, przede
  wszystkim poprzez tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej oraz promocję na
  terenie województwa i kraju.
 13. Dążenie do poszerzenia oferty przedsięwzięć społecznych i kulturalnych regionu.
 14. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych.
 15. Poprawa warunków działalności artystycznej.
 16. Budowa nowych obiektów kulturalnych i poprawa stanu istniejących obiektów społeczno-
  kulturalnych.
 17. Podnoszenie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej oraz obiektów
  użyteczności publicznej; działania podnoszące wartość estetyczną i funkcjonalną przestrzeni
  i obiektów użyteczności publicznej przez wprowadzanie w nią sztuki.
 18. Poszukiwane atrakcyjnych sposobów upowszechniania treści kulturowych.
 19. Ochrona i promocja zdrowia.
 20. Integracja społeczności lokalnych oraz zbiorowości regionalnych, wspomaganie inicjatyw
  i samoorganizacji społecznej oraz instytucji rozwoju lokalnego, międzysektorowego
  partnerstwa oraz regionalnych porozumień (sieci) na rzecz rozwoju. Wspieranie organizacji
  społecznych oraz działań na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, w tym
  kultywowania lokalnych tradycji etnicznych i kulturowych.
 21. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami.