REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ TEATRU I SZTUK WRAŻLIWYCH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć w sezonie 2021/2022 jest Akademia Teatru i Sztuk Wrażliwych z siedzibą przy ul. Kilińskiego 37a, 44-200 Rybnik – w dalszej części zwana Akademią.
 2. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez pełnoletniego uczestnika lub przez rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć należy wypełnić kartę uczestnictwa w zajęciach i dostarczyć ją prowadzącemu na pierwszym spotkaniu oraz zarejestrować się na platformie app.fitssey.com

W przypadku dzieci i niepełnoletniej młodzieży kartę uczestnictwa wypełnia rodzic/opiekun prawny.

 • Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zobowiązani są do współpracy, utrzymywania kontaktu z instruktorami, pozostawienia kontaktu telefonicznego i adresu poczty elektronicznej.
 • Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzącego.
 • W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania zgodnych z ogólnie przyjętymi normami oraz wymaganiami stawianymi przez prowadzącego.
 • Akademia odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko w czasie zajęć, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za nie przed i po zakończeniu zajęć, a także w przypadku samowolnego ich opuszczenia.
 • Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wyjazdy/występy uczestnika odbywające się poza siedzibą Akademii
 • O wyborze uczestnika do udziału w występach, wystawach, prezentacjach decyduje prowadzący.
 • Zabrania się przebywania na terenie Akademii osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.
 • Udział w zajęciach może być obłożony dodatkowymi obostrzeniami określonymi przez odpowiednie instytucje państwowe.
 • Uczestnik zajęć jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu na terenie Akademii oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzących oraz pracowników w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia.
 • Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć.

§ 2

KORZYSTANIE Z PRACOWNI

 1. Wszystkie pracownie wyposażone są w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć artystycznych.
 2. Korzystanie z wyposażenia pracowni odbywa się wyłącznie zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
 3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek Akademii.
 4. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź prawni opiekunowie. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący zajęcia.
 5. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni.
 6. Uczestnicy podczas zajęć wykonują wyłącznie prace według programu przygotowanego przez prowadzącego.
 7. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie na rzecz Akademii autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez uczestnika na zajęciach plastycznych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r., o prawach autorskich i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami).
 8. O przeznaczeniu prac decyduje prowadzący. Wybrane prace są własnością Akademii i mogą być wystawiane do sprzedaży podczas kiermaszów, przy czym autor ma pierwszeństwo zakupu.

§ 3

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Opłata za zajęcia indywidualne i grupowe są określone w odrębnym cenniku 
 2. W przypadku małoletnich uczestników zajęć, terminowe regulowanie odpłatności za zajęcia jest obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Opłaty za zajęcia muszą być wnoszone z góry do dnia 10 każdego miesiąca w wysokości określonej cennikiem.
 4. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach do momentu uregulowania zaległej opłaty.
 5. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy wyłącznie przelewem na konto Akademii: ………………. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata (np. Jan Kowalski, Teatr Supełek, październik 2021).
 6. Dowód wpłaty za zajęcia należy okazać instruktorowi.
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. W czasie ferii zimowych i letnich zajęcia nie odbywają się lub odbywają się w zmienionej formie o czym uczestnik zostanie powiadomiony.

§ 4

NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej zmniejszenia. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
 2. Rezygnacja z zajęć bądź uczestnictwo w zajęciach przez niepełny miesiąc nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.
 3. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona pisemnie prowadzącemu (dopuszczalna droga elektroniczna), w przeciwnym razie uczestnik musi uregulować zaległą opłatę za okres do momentu zgłoszenia rezygnacji.
 4. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych i feryjnych nie są odrabiane w innym terminie, nie ulega zmianie ryczałtowa opłata miesięczna.
 5. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego – prowadzący zobowiązany jest do poinformowania uczestników o zmianie i odrobienia zajęć w innym – wyznaczonym terminie.

§ 5

INNE POSTANOWIENIA

 1. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin wywieszono na tablicy ogłoszeń, na stronie www.akademiateatruisztukwrazliwych.com jest on także dostępny u prowadzącego zajęcia.